(Chinhphu.vn) – Để được bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm, vốn chuẩn bị đầu tư hoặc dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch.

Ngày 13/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 27 Nghị định 77/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 27. Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.

… 4. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư hoặc dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch”.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Huỳnh Thanh Bình, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Phú Mỹ hỏi, thủ tục, trình tự, nội dung chi tiết thực hiện theo việc bổ sung tại Khoản 4, Điều 27 Nghị định 77/2015/NĐ-CP như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 (Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020), sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP như sau:

“Đối với vốn chuẩn bị đầu tư hoặc dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch”.

Như vậy, để được bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm, vốn chuẩn bị đầu tư hoặc dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hàng năm, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đầu tư công , dự toán , năm kế hoạch