(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Nguyễn Văn Thơm (Hậu Giang) có nhiều công trình thuộc dự toán mua sắm thường xuyên (chủ yếu là sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc) có tổng dự toán trên 500 triệu đồng. Như vậy, đơn vị ông lập hồ sơ thiết kế - dự toán hay lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

(Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Khoản 3, Điều 3 và Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Quy định chung về thiết kế xây dựng được quy định tại Điều 78 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; các bước thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Điều 23 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Do đó, đề nghị chủ đầu tư căn cứ tổng mức đầu tư, quy mô và tính chất công trình để thực hiện theo các quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , dự toán , kinh tế - kỹ thuật , công trình , chủ đầu tư