(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Yên Giang (TPHCM) đang triển khai nạo vét duy tu trên các tuyến sông, kênh, rạch đường thủy nội địa với khối lượng dưới 100.000m3, ông đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công việc này.

Chủ dự án phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo phản ánh của ông Giang, Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

- Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ có diện tích khu vực nạo vét từ 10ha trở lên đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000m3 trở lên.

- Dự án đầu tư xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa

Đơn vị ông Giang triển khai nạo vét duy tu trên các tuyến sông, kênh, rạch đường thủy nội địa với khối lượng dưới 100.000m3. Ông hỏi, đơn vị tổ chức lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Mục 4, Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 là phù hợp theo quy định có đúng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp dự án thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 4, cột 5, Phụ lục II, Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, thì chủ dự án thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp dự án thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 23, Phụ lục II, Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì chủ dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo vệ môi trường , dự án , tác động môi trường