(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh đầu tư xây dựng dự án chợ và khu dịch vụ thương mại tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án được xây dựng với quy mô chợ hạng 2, diện tích 21.244m2.

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, dự án xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, dự án chợ của Công ty lại thuộc vùng nông thôn, các hạng mục khác đều trong giới hạn lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Môi trường Hà Tĩnh đề nghị giải đáp, dự án chợ nêu trên của Công ty phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường?

Về vấn đề này, Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Dự án của Công ty không thuộc Mục số 7 Phụ II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (dự án xây dựng chợ hạng 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn), do đó, dự án thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tác động môi trường , bảo vệ môi trường , dự án