(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Hải (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Dự toán được duyệt trong chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm có khác với giá gói thầu đã được xác định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi lập/phê duyệt dự án/tổng mức đầu tư không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 22 và Điểm b, Khoản 2, Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với hình thức chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu thì một trong các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu là có dự toán được phê duyệt theo quy định.

Theo đó, trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu thì phải tiến hành lập dự toán cho gói thầu.

Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự toán , giá gói thầu , nhà thầu , chỉ định thầu , chào hàng cạnh tranh