(Chinhphu.vn) – Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.

Theo phản ánh của ông Hoàng Anh Đức (Hà Giang), trong mẫu hồ sơ mời thầu tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn: “Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = giá gói thầu x k; thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5”.

Ông Đức hỏi, vậy hiểu từ "thông thường" trong quy định này là như thế nào? Nếu yêu cầu hệ số k <1,5 (=1,3) thì như thế nào có thể chấp nhận được? Có thể xem xét điều chỉnh hệ số k <1,5 trong trường hợp địa phương khó khăn, miền núi được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.

Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Đối với vấn đề của ông Đức, việc lập hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ mời thầu , nhà thầu