(Chinhphu.vn) - Ông Văn Phú Hồng Sơn (Đà Nẵng) đang thiết kế một công trình cấp II. Những thành viên trong đội của ông đã thiết kế rất nhiều công trình, kinh nghiệm làm việc đều trên 5 năm, nhưng chứng chỉ hành nghề được cấp trước đây không có hạng.

Hiện nay đơn vị thẩm tra yêu cầu đội của ông Sơn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II. Ông Sơn hỏi, đội của ông có thể dùng chứng chỉ hành nghề cũ để tham gia thiết kế hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề có xác định thời hạn của chứng chỉ theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 được tiếp tục sử dụng chứng chỉ cho đến khi hết hạn theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cá nhân đối chiếu kinh nghiệm thực hiện công việc và điều kiện năng lực hành nghề và kê khai kinh nghiệm tự nhận hạng tại Phụ lục VI Nghị định 100/2018/NĐ-CP kèm theo chứng chỉ hành nghề còn thời hạn để làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , hoạt động xây dựng , thiết kế , công trình