(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình đó.

Theo phản ánh của bà Lê Khánh Linh, Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Bà Linh hỏi, vậy nếu nhà thầu đã trúng gói thầu khảo sát thiết kế bản vẽ thi công thì có được tham gia đấu thầu gói thầu giám sát thi công gói thầu đó không? Có ý kiến cho rằng, không được vì không bảo đảm tính cạnh tranh do nhà thầu đã khảo sát thiết kế gói thầu đó thì sẽ có lợi hơn các nhà thầu khác khi đấu thầu giám sát gói thầu đó.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Như vậy, theo quy định của pháp luật đấu thầu, trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình đó.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Nhà thầu , tư vấn thiết kế , giám sát , công trình , gói thầu