(Chinhphu.vn) - Trường hợp gói thầu được cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu phải lập phiếu đăng ký thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải và gửi về Báo Đấu thầu.

Tại khoản 4, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu quy định: “Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá”.

Ông Lê Văn Tuyển (TP Hà Nội) hỏi, trường hợp đã chọn phương án (a) thì bên mời thầu cần phải làm những công việc gì? Có phải đăng báo để thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trường hợp gói thầu được xử lý tình huống theo điểm a, khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì bên mời thầu phải tiến hành gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách lập phiếu đăng ký thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 hoặc Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 (có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2015) và gửi về Báo Đấu thầu.

Chinhphu.vn