(Chinhphu.vn) – Giá hợp đồng trọn gói phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Cơ quan của ông Nguyễn Đình Công (TP. Hà Nội) triển khai dự án công trình giao thông, trong đó kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Thành phố phê duyệt đối với gói thầu thi công xây lắp (hình thức hợp đồng trọn gói, giá gói thầu bao gồm cả dự phòng phí). Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu, bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.

Hiện nay cơ quan ông Công đã ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu xây lắp trúng thầu (hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu đều đã phân bổ chi phí dự phòng trong giá dự thầu).

Khi làm thủ tục tạm ứng ra Kho bạc thì cơ quan ông được cho biết, hợp đồng trọn gói không có chi phí dự phòng. Ông Công hỏi, vậy cơ quan ông thực hiện như nêu trên có trái pháp luật không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí dự phòng , hợp đồng trọn gói , gói thầu thi công , xây lắp , trượt giá