(Chinhphu.vn) – Theo quy định, m3 là giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách Nhà nước không điều kiện. Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp (được xác định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất thực tế) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo phản ánh của bà Vũ Thị Ánh Sương (Quảng Nam), căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT thì m3 được hiểu là không phải tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Bà Sương hỏi, việc xác định giá trị m3 có thể được hiểu là một khoản thu khác không? Hiện tại các nhà đầu tư đề nghị nộp tiền nhưng bà không biết nên hạch toán như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư (Chương II, Mục 1.2) Mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá trị đề xuất nộp ngân sách Nhà nước tối thiểu (m3) được bên mời thầu xác định căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án.

Trong đó, m3 là giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách Nhà nước không điều kiện. Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp (được xác định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất thực tế) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, việc xác định giá trị m3 thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Quy trình, thủ tục nộp ngân sách thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước đối với những khoản nhà đầu tư cam kết tự nguyện nộp ngân sách Nhà nước.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà đầu tư , dự án , sử dụng đất