(Chinhphu.vn) - Đơn vị bà Đặng Thị Hồng Hạnh (An Giang) đang thực hiện dự án xây dựng trụ sở, trong đó chi phí quản lý dự án được phân chia theo tỷ lệ: Chủ đầu tư sử dụng 50%; Tư vấn dự án sử dụng phần còn lại 50%. Chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Chi phí chủ đầu tư sử dụng hầu hết chi lương cho cán bộ được phân công nhiệm vụ (có thực hiện phân công Tổ giúp việc cho chủ đầu tư) và người đứng làm đại diện chủ đầu tư là Giám đốc.

Do Giám đốc là đại diện chủ tài khoản, chủ đầu tư và người điều hành chung cho dự án nên bà không đưa Giám đốc vào Tổ giúp việc. Nhưng tất cả hợp đồng, pháp lý liên quan đến dự án đều do Giám đốc trực tiếp phê duyệt.

Bà Hạnh hỏi, Giám đốc có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hay không?

Về vấn đề này, Sở Tài chính tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quy định:

“Về phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA một dự án do chủ đầu tư quyết định thành lập: Tỷ lệ phân chia kinh phí tương ứng với tỷ lệ phân công nhiệm vụ, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA do chủ đầu tư quyết định và được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ.

Trường hợp người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư ký hợp đồng với BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực để thực hiện quản lý dự án thì việc phân chia chi phí quản lý dự án căn cứ theo nội dung, khối lượng và tính chất công việc quản lý dự án mà chủ đầu tư và BQLDA thực hiện và được thể hiện trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và BQLDA sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư”.

Nội dung dự toán chi của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án được ghi trong Mẫu số 04/DT-QLDA ban hành kèm theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC; tại Điều 11 đã quy định các nội dung chi tiết, trong đó: Chi tiền lương; chi tiền công trả cho lao động theo công việc cụ thể, theo thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật; các khoản phụ cấp lương; phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án.

Theo phản ánh của bà Hạnh, mặc dù Giám đốc đơn vị bà không được phân công vào Tổ giúp việc cho chủ đầu tư, nhưng được phân công nhiệm vụ người đứng đầu chủ đầu tư tất cả hợp đồng pháp lý liên quan đến dự án đều do Giám đốc trực tiếp phê duyệt. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao.

Vì vậy, Giám đốc là người đứng đầu chịu trách nhiệm như trên và thực tế đã thực hiện công việc quản lý dự án được phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định đối với Ban quản lý dự án nhóm I tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: dự án , phụ cấp kiêm nhiệm