(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đã sáp nhập, tăng quy mô để nâng cao sức cạnh tranh thì cần chuyển ưu đãi trong việc tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng sang các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ khác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Văn Thanh (tỉnh Nam Định) phản ánh, theo quy định hiện hành, gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu. Hiện Việt Nam đang khuyến khích các doanh nghiệp sát nhập để tăng quy mô, nhưng khi đó doanh nghiệp lại không được tham gia đấu thầu các gói thầu dưới 5 tỷ đồng. Ông Thanh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, như vậy các chính sách có mâu thuẫn nhau không?

Địa phương của ông Thanh có rất nhiều nhà thầu quy mô vừa. Một số gói thầu xây lắp giá trị dưới 5 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không thể đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực thực hiện. Ông Thanh hỏi, vậy trong trường hợp này, các doanh nghiệp quy mô vừa có được tham gia đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề ông Thanh hỏi như sau:

Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Trường hợp không có nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu của gói thầu thì bên mời thầu cần báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng cho phép các nhà thầu không phải doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham dự thầu.

Việc xử lý tình huống trong đấu thầu là trách nhiệm của chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 86, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

Liên quan đến tính phù hợp của chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, khi các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đã sáp nhập, tăng quy mô để nâng cao sức cạnh tranh thì cần chuyển ưu đãi (trong việc tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng) sang các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Đấu thầu , gói thầu xây lắp , nhà thầu