(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu có giá trị 400 triệu đồng từ nguồn vốn chi thường xuyên không được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn mà phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác như chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường hoặc đấu thầu rộng rãi.

Ông Hoàng Cảnh Đức (Vĩnh Phúc) hỏi, trường hợp UBND xã cải tạo khu đổ rác thải bãi rác tập trung của xã với nguồn kinh phí là chi thường xuyên, giá trị là 400 triệu đồng. Vậy có áp dụng theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo đó, trường hợp gói thầu có giá trị 400 triệu đồng từ nguồn vốn chi thường xuyên không được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn mà phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác như chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường hoặc đấu thầu rộng rãi.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: chào hàng cạnh tranh , rút gọn