(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch  và Đầu tư, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá trị trên 10 tỷ đồng thì áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ông Hồ Hải (TPHCM) đang thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phi tư vấn có giá trị trên 10 tỷ đồng và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Ông Hải muốn biết về phương thức đấu thầu đối với gói thầu này như sau:

Khi đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 28 Luật Đấu thầu và điểm a, Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Tuy nhiên, tại điểm a, Khoản 1, Điều 29 Luật Đấu thầu cũng có quy định khi đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì cũng áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ông Hải hỏi, đối với gói thầu phi tư vấn có giá trị trên 10 tỷ đồng khi đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thì chủ đầu tư có được phép lựa chọn một trong hai phương thức: một giai đoạn một túi hồ sơ hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 28 và điểm a, Khoản 1, Điều 29 Luật Đấu thầu quy định phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Đối với câu hỏi của ông Hồ Hải, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá trị trên 10 tỷ đồng thì áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Chinhphu.vn