(Chinhphu.vn) – Ông Phan Quang Trung (Quảng Ngãi) hỏi: Công trình phát triển hạ tầng KT-XH trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng do xã làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện nhưng không có nhóm cộng đồng tham gia thì có được phép chỉ định thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Các trường hợp chỉ định thầu được quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu và cụ thể hóa tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng nhưng không có cộng đồng, tổ, nhóm thợ tham gia thì cần xem xét, phê duyệt lại hình thức lựa chọn nhà thầu khác để có căn cứ áp dụng.

Theo đó, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 1 tỷ đồng không thuộc hạn mức chỉ định thầu.

Chinhphu.vn