(Chinhphu.vn) – Một trong các điều kiện để áp dụng hình thức tự thực hiện là đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Ông Hoàng Ngọc Sơn (Bến Tre) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Công ty A được Sở Xây dựng giao tự thực hiện gói thầu xây lắp có giá trị 2,4 tỷ đồng (trong đó chi phí  nhân công 0,5 tỷ đồng). Công ty A giao cho đơn vị hạch toán phụ thuộc là xí nghiệp B thi công. Do điều kiện cấp bách phải thực hiện công việc khác, xí nghiệp B không thể thực hiện được.

Công ty A thực hiện cung cấp vật tư và ký hợp đồng giao khoán nhân công cho công ty C (không thuộc công ty A) thi công với giá trị 0,45 tỷ đồng (> 10% giá trị gói thầu).

Ông Sơn hỏi, công ty không chuyển nhượng giá trị khối lượng chỉ chuyển nhượng phần nhân công nhưng lớn hơn 10% giá trị gói thầu có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 61 và Khoản 1, Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các điều kiện để áp dụng hình thức tự thực hiện là đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Theo đó, việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tự thực hiện , giao khoán nhân công , hợp đồng , chuyển nhượng , gói thầu