(Chinhphu.vn) –  Ông Lê Công Minh (Đà Nẵng) hỏi: Dự án cải tạo, sửa chữa hoặc mở rộng có áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,15 theo Khoản 6, Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của một số dự án được điều chỉnh không?

Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Mục I, Phụ lục số 2, Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đối với Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối (có thuyết minh tính toán kết nối đồng bộ các hệ thống) với công trình hiện có được điều chỉnh với hệ số k=1,15.

Chinhphu.vn