(Chinhphu.vn) – Ông Mai Đức Tú (Gia Lai) hỏi: Trong quá trình mở thầu nhà thầu có được quyền đề xuất niêm phong một bộ hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu tham dự để bảo đảm tính công bằng về giá hay không? Nếu được thì có văn bản nào quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm đ, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký niêm phong.

Đối với vấn đề của ông Tú, việc mở thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Hồ sơ mời thầu , mở thầu , gói thầu , đề xuất tài chính