(Chinhphu.vn) - Đối với các đơn vị sự nghiệp, khi xây dựng dự toán và trong quá trình hoạt động dịch vụ đơn vị phải xác định đầy đủ các yếu tố chi phí, bảo đảm nguyên tắc bù đắp được chi phí và có tích luỹ. Việc quản lý hoạt động dịch vụ thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Ông Trần Văn Minh (TP. Hà Nội) hiện là viên chức của đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ tài chính. Ngoài tiền lương, thu nhập tăng thêm ông được hưởng tiền công từ các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ môi trường (tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường). Nguồn thu từ dịch vụ tư vấn cơ quan giao cho ông tổ chức thực hiện, nộp đầy đủ thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng...

Ông Minh hỏi, ông là viên chức thì có được nhận các hợp đồng giao việc như trên không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư  số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số  43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó tại điểm h, Khoản 2 Phụ lục 01 (kèm theo Thông tư) hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ quy định về hoạt động dịch vụ như sau:

Các đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ, xây dựng quy chế quản lý hoạt động dịch vụ theo nguyên tắc quản lý thống nhất; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động thu chi, mức thu của các đơn vị trực thuộc...

Đối với quy chế quản lý hoạt động dịch vụ đơn vị có thể xây dựng quy chế khoán thu, khoán chi đối với các đơn vị trực thuộc nhưng phải bảo đảm đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật; Quy định tỷ lệ trích nộp của cho đơn vị trực thuộc, đối với đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chung và được tính vào chi phí của hoạt động dịch vụ của đơn vị trực thuộc, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chi phí chung của đơn vị.

Khi xây dựng dự toán và trong quá trình hoạt động dịch vụ đơn vị phải xác định đầy đủ các yếu tố chi phí, bảo đảm nguyên tắc bù đắp được chi phí và có tích luỹ. Do vậy, việc quản lý hoạt động dịch vụ thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Chinhphu.vn