(Chinhphu.vn) – Công ty Ajinomoto Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Khoảng thời gian 2013-2017, Công ty Ajinomoto Việt Nam và Công ty Ajinomoto Nhật Bản có ký kết những hợp đồng chuyển giao công nghệ phục vụ cho hoạt động sản xuất (những hợp đồng này vẫn đang có hiệu lực).

Tuy nhiên, khi tìm hiểu Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, Công ty Ajinomoto Việt Nam không thấy hướng dẫn về việc đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết trước thời điểm Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP có hiệu lực.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Ajinomoto Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Công ty Ajinomoto Việt Nam và Tập đoàn Ajinomoto được ký kết trong khoảng thời gian 2013-2017 và hiện đang vẫn còn hiệu lực thực hiện giữa hai bên.

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tin nêu trong nội dung kiến nghị từ năm 2013 đến năm 2017, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với Công ty Ajinomoto Nhật Bản. Như vậy, căn cứ để các bên thỏa thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên là Luật Chuyển giao công nghệ năm năm 2006.

Trong trường hợp này, những hợp đồng chuyển giao công nghệ mà Công ty Ajinomoto Việt Nam đã ký kết với Công ty Ajinomoto Nhật Bản trước thời điểm Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực (ngày 1/7/2018) vẫn tiếp tục được thực hiện đến hết thời hạn của hợp đồng theo Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006.

Trong trường hợp các bên có nhu cầu đăng ký những hợp đồng chuyển giao công nghệ ký kết trước ngày 1/7/2018 với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thì trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ