(Chinhphu.vn) - Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Đơn vị của ông Nguyễn Kinh Thành (Phú Thọ) đang triển khai dự án thi công 1 tuyến đường giao thông. Hợp đồng ký kết với chủ đầu tư là hợp đồng trọn gói. Trong quá trình triển khai thi công, tại nhiều vị trí trên tuyến đường chiều sâu vét bùn thực tế và theo hồ sơ thiết kế được duyệt khác nhau, cụ thể: Theo thiết kế được duyệt, chiều sâu vét bùn là 1m, tuy nhiên hiện trang thực tế phải vét bùn lên tới 4m mới bảo đảm (đã có xác nhận của đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư).

Đơn vị thi công yêu cầu chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh bổ sung phần khối lượng vét bùn nêu trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư không đồng ý điều chỉnh với lý do hợp đồng trọn gói (trong giá trúng thầu đã bao gồm 4,5% dự phòng khối lượng phát sinh).

Ông Thành hỏi, phần khối lượng nêu trên có được điều chỉnh bổ sung không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng trọn gói , giá hợp đồng , khối lượng công việc , thanh toán hợp đồng , thi công , thiết kế