(Chinhphu.vn) – Khi tham dự thầu, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu, bao gồm giá dự thầu được Hệ thống trích xuất trong bảng tổng hợp giá dự thầu mà nhà thầu tải lên Hệ thống để hoàn thành E-HSDT.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Đức Anh Khoa (Thừa Thiên – Huế), Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong trường hợp bảng chi tiết giá dự thầu nhà thầu đã đăng tải lên, hạng mục thành tiền nhà thầu không thực hiện lệnh Round, tuy nhiên, Thông tư không thấy nêu rõ về vấn đề này. Ông Khoa đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 11 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu điền trực tiếp thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Hệ thống tự động trích xuất ra đơn dự thầu cho nhà thầu. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT. 

Đối với vấn đề của ông Khoa, khi tham dự thầu, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu (bao gồm giá dự thầu được Hệ thống trích xuất trong bảng tổng hợp giá dự thầu mà nhà thầu tải lên Hệ thống) để hoàn thành E-HSDT theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Mạng đấu thầu , hồ sơ dự thầu , giá dự thầu