(Chinhphu.vn) – Chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng được xác định bằng định mức chi phí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc bằng cách lập dự toán.

Đơn vị của ông Phạm Quốc Công (Đắk Nông) thực hiện gói thầu có giá dự toán được gồm chi phí xây dựng (cả chi phí hạng mục chung) và chi phí dự phòng. Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu mời 3 mục là chi phí hạng mục chung, chi phí xây dựng và chi phí dự phòng.

Khi chào thầu, nhà thầu chào 3 chi phí và đã ký hợp đồng là chi phí hạng mục chung, chi phí xây dựng, chi phí dự phòng. Trong đó chi phí hạng mục chung gồm: Chi phí bảo hiểm công trình phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu, chi phí xây dựng nhà tạm, chi phí trực tiếp phí khác.

Hiện nay nhà thầu thi công đã đệ trình hồ sơ thanh toán. Ông Công hỏi, việc thanh toán chi phí hạng mục chung như chi phí xây dựng nhà tạm, trực tiếp phí, bảo hiểm được xác định như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng được xác định bằng định mức chi phí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc bằng cách lập dự toán.

Tổng chi phí các hạng mục chung của gói thầu thi công xây dựng không được vượt chi phí hạng mục chung trong dự toán công trình đã phê duyệt.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký các phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

Việc tạm ứng, thanh toán, hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí chung , hợp đồng xây dựng , hồ sơ thanh toán