(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Thảo Ly (Thừa Thiên Huế) hỏi: Khi lập dự toán chi phí bổ sung, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã đưa vào cả chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công để đề nghị thanh toán, quyết toán, như vậy có phù hợp quy định không?

Bà Ly đã tham khảo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì thấy, theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Phương pháp xác định chi phí xây dựng ban hành kèm theo Thông tư, chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 Phương pháp xác định dự toán công trình bổ sung, thì chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) lại không bao gồm chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của bà Ly như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì dự toán chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) không bao gồm chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Do đó, việc tính chi phí nhà tạm vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung (bù giá) để thanh, quyết toán công trình là không phù hợp quy định.

Chinhphu.vn