(Chinhphu.vn) – Dự án sử dụng vốn hỗn hợp có phần tham gia bằng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Ông Nguyễn Tấn Phú (TP.HCM) tham khảo Luật Xây dựng thấy có khái niệm về vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác. Còn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: "Vốn Nhà nước ngoài ngân sách là vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng không bao gồm vốn ngân sách Nhà nước".

Ông Phú hỏi, công ty Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với nguồn vốn 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay, vậy, dự án này có phải là dự án sử dụng vốn khác không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định loại nguồn vốn công ty Nhà nước sử dụng cho dự án được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công. Công ty Nhà nước được quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật là để hướng dẫn việc thực hiện đối với các hoạt động xây dựng theo các loại nguồn vốn sử dụng gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác.

Tại Khoản 5, Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình quy định, đối với dự án sử dụng vốn hỗn hợp có phần tham gia bằng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Vốn Nhà nước , ngân sách , dự án , hạ tầng , công ty Nhà nước