(Chinhphu.vn) – Công ty ông Lý Minh Hải (Hà Nội) tham gia gói đấu thầu xây lắp. Theo hồ sơ yêu cầu, nhân sự chủ chốt có 1 cán bộ phụ trách thanh toán có bằng cử nhân kinh tế. Nhà thầu đã đề xuất giám đốc công ty kiêm cán bộ phụ trách thanh toán.

Tuy nhiên, hồ sơ đề xuất của công ty ông Hải bị loại với lý do, người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị không được kiêm theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (đánh giá của chủ đầu tư).

Ông Hải hỏi, đánh giá như vậy có đúng theo pháp luật về đấu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 14 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại  điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với câu hỏi của ông Hải, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định của hồ sơ mời thầu và trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.

Trường hợp bên mời thầu có nghi ngờ về khả năng huy động nhân sự trong hồ sơ dự thầu thì yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến quy định của pháp luật về kế toán, đề nghị ông liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhân sự , nhà thầu , hồ sơ dự thầu