(Chinhphu.vn) - Bà Tăng Thị Diễm Xuân (Trà Vinh) hiện công tác tại trường mầm non, được phân công làm kế toán. Tháng 11/2014, do nhân viên văn thư chuyển công tác nên bà Diễm được phân công kiêm nhiệm công tác văn thư.

Bà Xuân hỏi, trường hợp bà có được hưởng phụ cấp nào ngoài phụ cấp kế toán không? Bà Xuân được tuyển dụng từ tháng 5/2013 nhưng đến tháng 10/2014 mới được hưởng phụ cấp kế toán thì bà có được truy lĩnh phụ cấp từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2014 không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 8 Chương II Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, thời gian hưởng phụ cấp kế toán tính từ ngày được tuyển dụng bố trí vào ngạch nhân viên kế toán.

Như vậy, nếu bà Xuân đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì được hưởng và truy lĩnh phụ cấp kế toán từ lúc nhận công tác đến tháng 5/2013.

Theo Điều 3 Chương II Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì định mức nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau:

- Nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non hạng 1 được bố trí: 1 kế toán, 1 cán bộ y tế học đường và 1 văn thư.

- Nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non hạng 2 được bố trí: 1 kế toán và 1 cán bộ y tế học đường.

- Với địa bàn không có cơ sở dịch vụ cung ứng cho việc nấu ăn cho trẻ thì được thuê khoán người nấu ăn: 1 người phụ vụ 50 trẻ mẫu giáo hoặc 35 trẻ nhà trẻ.

Các nhân viên trên ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh còn phải kiêm nhiệm các công việc khác do hiệu trưởng phân công như quy định tại khoản 5 mục I của Thông tư này. Cụ thể là nhân viên làm công tác văn phòng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh còn phải kiêm nhiệm các công việc khác của trường.

Như vậy, ngoài nhiệm vụ kế toán, việc kiêm nhiệm công tác văn thư còn tuỳ thuộc vào hạng trường, tuy nhiên sẽ không có quy định hưởng phụ cấp nào khác. Nếu bà Xuân đang công tác tại trường thuộc hạng 1, thì cơ quan quản lý giáo dục cấp trên có trách nhiệm bố trí đủ nhân viên theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: kế toán , văn thư , mầm non , phụ cấp , kiêm nhiệm