(Chinhphu.vn) - Cơ quan của bà Lê Hương Mai (maihuong497@...) có 1 công chức là lãnh đạo, bị quyết định kỷ luật cảnh cáo vào ngày 15/8/2012. Thời gian nâng lương gần nhất trước khi bị kỷ luật của công chức đó là tháng 11/2009. Đến ngày 30/8/2013 công chức này tiếp tục bị kỷ luật khiển trách.

Ảnh minh họa
Bà Mai hỏi, thời gian nâng lương của công chức nêu trên bị kéo dài đến tháng 5/2013 có đúng không? Trường hợp này cơ quan sẽ xét nâng lương như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Châu như sau:

Theo khoản 2, Điều 8, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP  ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, thì các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như sau:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Hạ bậc lương;

- Giáng chức;

- Cách chức;

- Buộc thôi việc.

Tại khoản 3, Điều 20, Nghị định này quy định: Sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Kéo dài thời hạn nâng bậc lương

Tại khoản 3,  Điều 1, Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004  về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định như sau:

- Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị kéo dài thêm 6 tháng so với thời gian quy định;

- Trường hợp bị kỷ luật hình thức giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng (một năm) so với thời gian quy định.

Trường hợp bà Mai phản ánh, trong thời gian giữ bậc gần nhất công chức đó bị kỷ luật cảnh cáo. Căn cứ khoản 3, Điều 1, Nghị định số 76/2009/NĐ-CP bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, công chức này bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định là 6 tháng. Đến tháng 5/2013, công chức này được nâng bậc lương mới. Thời hạn nâng bậc lương lần sau là tháng 5/2016.

Căn cứ khoản 3, Điều 20, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, trong 12 tháng kể từ khi bị quyết định kỷ luật cảnh cáo ngày 15/8/2012, công chức này không vi phạm kỷ luật, nên quyết định kỷ luật ngày 15/8/2012 chấm dứt hiệu lực vào ngày 15/8/2013 mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Sau khi được nâng bậc lương vào tháng 5/2013 và quyết định kỷ luật cảnh cáo ngày 15/8/2012 đương nhiên chấm dứt hiệu lực, thì đến ngày 30/8/2013 công chức này tiếp tục bị kỷ luật khiển trách. Vì vậy thời hạn nâng bậc lương thường xuyên lần sau vào tháng 5/2016 sẽ bị kéo dài thêm 6 tháng, đến tháng 11/2016 công chức đó mới được nâng bậc tiếp theo.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.