(Chinhphu.vn) – Bà Phan Thị Huyền Thương (Khánh Hòa) hỏi, theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP, trường hợp khai thác nước dưới đất sử dụng cho tưới cây và phòng cháy, chữa cháy thì sẽ xếp vào mục đích nào, có thuộc trường hợp không phải tính tiền cấp quyền khai thác không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 82/2017/NĐ-CP thì khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên mới thuộc các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, mức thu là là 0,2% (Phụ lục I kèm theo Nghị định). Việc tưới các loại cây khác mà không thuộc trường hợp đã quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3  Nghị định 82/2017/NĐ-CP thì không phải nộp tiền.

Nghị định không quy định phải nộp tiền đối với mục đích khai thác nước để phòng cháy, chữa cháy.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khai thác nước , phòng cháy chữa cháy , tiền cấp quyền khai thác