(Chinhphu.vn) – Năm 2018, xã ông Nguyễn Hồng Khoan (Vĩnh Phúc) được UBND huyện cấp 8 tỷ đồng để làm 7 tuyến đường giao thông nội đồng, các tuyến đường này đã được UBND tỉnh giao cho liên sở Tài chính-Giao thông vận tải-Xây dựng-Kho bạc thống nhất ký văn bản liên sở có thiết kế mẫu và hồ sơ thanh toán từ năm 2011.

Những công trình này không có sự đóng góp của nhân dân cả về tiền và ngày công. Ông Khoan đã gửi 3 bộ hồ sơ 3 tuyến đường đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán theo Tiết b, Điểm 1, Điều 8 Thông tư số 349/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, bao gồm: Hồ sơ mở tài khoản; Quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình của UBND xã kèm theo hồ sơ xây dựng công trình; Hợp đồng thực hiện gói thầu được ký kết giữa ban quản lý xã và đại diện tổ thợ; Khối lượng hoàn thành và chứng từ thanh toán.

Sau khi kiểm tra hồ sơ Kho bạc Nhà nước trả lời, ông không giải ngân được vì lý do Dự án này chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chí theo Điều 2 của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ, do chỉ có vốn ngân sách Nhà nước mà không có phần kinh phí đóng góp của nhân dân tham gia và nguồn vốn khác, vì vậy không phải là dự án nhóm C quy mô nhỏ và yêu cầu xã hoàn thiện lại hồ sơ.

Ông Khoan hỏi, Kho bạc Nhà nước trả lời như vậy đúng hay sai?

Ngoài ra, theo quy định thì ngân sách xã được chi hỗ trợ các trường học đóng trên địa bàn (theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) tuy nhiên việc kiểm soát chi nội dung này như thế nào vẫn còn nhiều cách hiểu và làm khác nhau.

Tại địa phương ông, UBND xã chi hỗ trợ trường tiểu học sửa chữa tường rào 50 triệu đồng. Ông Khoan hỏi, khi gửi hồ sơ cho Kho bạc Nhà nước thì xã phải lập hồ sơ công tác sửa chữa hay chi bằng lệnh chi tiền của ngân sách xã (vì đây là khoản chi hỗ trợ cho đơn vị hưởng ngân sách cấp trên (cấp huyện)?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP quy định:

“Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

Dự án đáp ứng 3 tiêu chí sau đây được áp dụng quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP:

- Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

 Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp;

- Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền”.

Theo nội dung câu hỏi thì những công trình của xã mà ông hỏi không đáp ứng tiêu chí nhóm C quy mô nhỏ do dự án không có sự đóng góp của nhân dân cả về tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được thực hiện quy đổi thành tiền. Vì vậy, hồ sơ gửi ra Kho bạc Nhà nước làm căn cứ kiểm soát thanh toán sẽ theo quy định tại Tiết b, Điểm 2, Điều 8 Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, nên việc hướng dẫn của cán bộ Kho bạc Nhà nước (nơi kiểm soát thanh toán) là phù hợp.

Bên cạnh đó, tại Tiết a, Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, theo đó quy định về chi ngân sách theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước:

“Thực hiện chi theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đối với các nhiệm vụ chi:

a) Chi thường xuyên trong dự toán được giao của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thường xuyên được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí và các đơn vị được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật…”.

Tại Tiết c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn thì việc chi hỗ trợ cho các trường học đóng trên địa bàn thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách cấp xã.

Căn cứ quy định nêu trên thì hồ sơ đơn vị gửi ra Kho bạc Nhà nước đối với khoản chi hỗ trợ trường tiểu học sửa chữa tường rào làm căn cứ kiểm soát chi được thực hiện theo hình thức rút dự toán.

Chinhphu.vn