(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Diệu Hằng (tỉnh Bình Thuận), hiện UBND phường nơi bà công tác có thiếu một công chức địa chính, xây dựng. UBND thành phố cho phép ký hợp đồng với một cá nhân có trình độ đại học địa chính, xây dựng để chờ thi tuyển công chức vào làm việc ở vị trí này.

Hiện phường đang gặp khó khăn vì không biết cách thức trả lương và các khoản phụ cấp cho cá nhân này. Để việc chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp cho lao động hợp đồng đúng quy định, bà Trần Diệu Hằng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận trả lời như sau:

Theo Khoản 6 Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.

Ngoài ra, theo Điểm c Khoản 3 Công văn số 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Chinhphu.vn