(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH MTV Sáng kiến nhân sự (TPHCM) hỏi, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký ngành nghề sản xuất sản phẩm (sản xuất bánh, kẹo, chế biến thực phẩm) thì khi bán sản phẩm đó ra thị trường có phải đăng ký ngành nghề bán buôn, bán lẻ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp: Tại Khoản 16, Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, tư sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm doanh nghiệp tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 6, Điều 8 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 vả Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì “Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều 1 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Nghị định này quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 7 Nghi định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: kinh doanh , ngành nghề kinh doanh