(Chinhphu.vn) - Trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, đơn vị ông Lê Thanh Hải (Sơn La) gặp một số vướng mắc liên quan tới thời điểm được ký hợp đồng quản lý dự án. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ vấn đề này.

Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định chủ đầu tư không đủ năng lực có thể thuê tư vấn quản lý dự án. Theo đó, đơn vị ông Hải đã được các đơn vị trên địa bàn ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý các dự án có giá trị dưới 15 tỷ đồng (phần việc trong hợp đồng được ký bao gồm toàn bộ công việc tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD).

Do vậy, khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chi phí quản lý dự án được đưa vào bảng số 1 (phần công việc đã thực hiện) kèm theo chú thích phần chi phí quản lý dự án được nêu trên là toàn bộ chi phí quản lý dự án cần thiết tới khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho rằng việc làm này là không phù hợp. Chủ đầu tư không có quyền lựa chọn hình thức quản lý dự án và không được ký hợp đồng quản lý dự án khi chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người có thẩm quyền (hình thức quản lý dự án do người quyết định đầu tư quyết định và được ghi tại quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

Ông Hải đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết trường hợp nêu trên (gói thầu tư vấn quản lý dự án cùng với gói tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra cũng đã được chủ đầu tư tự phê duyệt tại quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư).

Theo ý kiến của ông Hải, thực tế triển khai hiện nay tất cả các dự án đều thuê tư vấn quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, do vậy việc chỉ được ký hợp đồng tư vấn sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người có thẩm quyền là chưa phù hợp.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ quy định: “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Việc tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý dự án phải phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chi phí , tư vấn , chủ đầu tư