(Chinhphu.vn) - Bà Hà Minh Nguyệt được Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định tuyển dụng vào công chức, ngạch kế toán viên (mã số 06.031), làm việc tại Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 1/1/2011.

Do Chi cục đã có đủ 10 biên chế hành chính, nên bà Nguyệt được coi là viên chức và không được hưởng phụ cấp công vụ. Bà Nguyệt hỏi, trường hợp bà có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyệt như sau:

Ngày 23/5/2011, Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 3 Thông tư liên tịch này thì:

- Biên chế công chức của Chi cục, bao gồm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, người làm việc trong các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục.

- Biên chế sự nghiệp của Chi cục do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phân bổ trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở được UBND cấp tỉnh giao.

Trường hợp bà Nguyệt được Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành quyết định tuyển dụng vào công chức ngạch kế toán viên (mã số 06.031) làm việc tại Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 1/1/2011. Bà Nguyệt phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng kể từ ngày 1/1/2011.

Vào thời điểm bà Nguyệt thực hiện chế độ tập sự (năm 2011), chế độ phụ cấp công vụ áp dụng Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ nêu tại Điều 2 Nghị định này không có đối tượng là người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự. Như vậy trong thời gian tập sự 12 tháng từ ngày 1/1/2011 đến 31/12/2011, bà Nguyệt không phải là đối tượng hưởng phụ cấp công vụ.

Theo Điều 23 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, khi kết thúc thời gian tập sự, trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng. Thông tin và tài liệu bà Nguyệt cung cấp còn chưa rõ sau thời gian tập sự bà đã được Sở Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm công chức và xếp lương ngạch công chức chưa.

Nếu sau thời gian 12 tháng tập sự (1/1/2012), bà đã có quyết định của Sở Nội vụ bổ nhiệm và xếp lương ngạch công chức, thì bà đã được công nhận là công chức, vì Sở Nội vụ căn cứ vào biên chế công chức giao cho Chi cục Thú y để bổ nhiệm công chức.

Nếu sau thời gian tập sự, bà Nguyệt không được hưởng phụ cấp công vụ thì có thể bà đã được biên chế sang vị trí việc làm của viên chức tại Chi cục Thú y. Tuy nhiên, việc đó phải được thể hiện bằng một quyết định.

Muốn xác định địa vị pháp lý của bà là công chức, hay viên chức tại Chi cục Thú y, bà Nguyệt cần liên hệ với Phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ để rõ. Khi có căn cứ xác định là công chức, bà Nguyệt sẽ được phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: phụ cấp công vụ , công chức , viên chức