(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Minh Châu (Hà Nội) hỏi, đối tượng lao động nào làm việc chuyên trách tại Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam được hưởng phụ cấp công vụ?

Về vấn đề này, Vụ Công chức, viên chức - Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định, đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, gồm có công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh; người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Theo Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh vẫn được xác định là công chức.

Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 8/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội. Theo đó, tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ có công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hội chữ thập đỏ , phụ cấp công vụ , công chức