(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Gia Đệ (Gia Lai) hỏi, UBND xã đầu tư xây đường giao thông nông thôn bằng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 80% để lại cho xã, tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng, vậy xã thực hiện đầu tư, quản lý dự án theo chương trình mục tiêu quốc gia có được không?

Trong trường hợp thực hiện dự án theo Luật Đầu tư công thì việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện hay cấp xã?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thì việc quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Trường hợp dự án thuộc đối tượng quy định của Luật Đầu tư công 2014 thì thẩm quyền quyết định đầu tư dự án được quy định tại Điều 39 của Luật này.

Đề nghị ông Đệ căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , đường giao thông nông thôn , quản lý đầu tư xây dựng