(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Dũng (dung550budop@...) hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Năm 2004, ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện cử tham gia thi tuyển cán bộ công chức và trúng tuyển. Ngày 4/12/2006, ông được bổ nhiệm vào ngạch công chức.

Đến tháng 10/2007, ông Dũng được điều động sang công tác tại Huyện đoàn theo quyết định của Ban Tổ chức Huyện ủy. Tháng 7/2009, được bầu bổ sung Phó Bí thư Huyện đoàn.

Tháng 6/2011, ông được điều động sang Hội Chữ thập đỏ huyện và được bầu vào chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.

Ông Dũng hỏi, hỏi hiện nay ông có được xác định là công chức không và có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Dũng hỏi như sau:

Theo Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì, công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương.

Điều 6, Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn trường hợp công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như sau:

- Tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP bao gồm các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

- Các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP gồm Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.

- Công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức.

Xác định công chức trong Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các điều ước quốc tế khác về hoạt động nhân đạo mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên và theo Điều lệ Hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính để làm công tác nhân đạo.

Căn cứ điểm 9, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, thì Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là 1 trong 28 tổ chức thuộc danh sách Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Theo khoản 1, Điều 6 Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-BNV ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) thì Hội Chữ thập đỏ được tổ chức, bao gồm:

- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội Chữ thập đỏ huyện, quận và tương đương;

- Hội Chữ thập đỏ xã, phường và tương đương.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Dũng, khi đang là Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của huyện, là công chức làm việc trong cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, thì tháng 6/2011, ông Dũng được Ban Tổ chức Huyện ủy điều động sang Hội Chữ thập đỏ huyện và được bầu cử vào chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV thì công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức, khi giữ các chức vụ chủ chốt như Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương, cấp tỉnh.

Theo đó, công chức được luân chuyển giữ chức vụ chủ chốt như Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở Trung ương, cấp tỉnh thì vẫn được xác định là công chức.

Đối với công chức được điều động, bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch tại Hội Chữ thập đỏ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không được xác định là công chức.

Do không được xác định là công chức theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP cho nên người giữ chức vụ Chủ tịch tại Hội Chữ thập đỏ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp công cụ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Công chức , luân chuyển , điều động , tổ chức xã hội , tuyển dụng