(Chinhphu.vn) – Theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, tại Điểm c Khoản 2 Điều 10 quy định: “Dự án đầu tư mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu nếu thấy đủ điều kiện thiết kế chi tiết và xác định dự toán” thì áp dụng thiết kế 1 bước nhưng không quy định tổng mức đầu tư.

Ông Đoàn Lợi (TP. Hà Nội) hỏi, trường hợp dự toán công nghệ thông tin (CNTT) có tổng mức đầu tư là 17, 5 tỷ không có cấu thành xây dựng, sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nếu áp dụng thiết kế 1 bước bằng hình thức lập báo cáo kinh tế kế-kỹ thuật tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư thay cho thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi có đảm bảo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Về dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 151 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu thì trình tự, thủ tục (trong đó có quy định các bước thiết kế) thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT.

Về quy định các bước thiết kế đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định trường hợp áp dụng thiết kế 1 bước đối với “Dự án đầu tư mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu nếu xét thấy đủ điều kiện thiết kế chi tiết và xác định dự toán”.

Do đó, nếu dự án của ông Lợi là “Dự án đầu tư mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cơ sở dữ liệu” và “nếu xét thấy đủ điều kiện thiết kế chi tiết và xác định dự toán” thì áp dụng thiết kế 1 bước (trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu thiết kế 2 bước). Khi đó thiết kế chi tiết và dự toán của báo cáo  kinh tế - kỹ thuật được lập tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chinhphu.vn

Từ khóa: công nghệ thông tin , báo cáo KTKT