(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đình Trúc công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương. Vừa qua, Sở ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với tổ chức nghiên cứu (tổ chức chủ trì), trong đó có một số nội dung mua sắm không được giao khoán, phải thực hiện theo Luật Đấu thầu.

Ông Trúc hỏi, việc mua sắm này có được vận dụng các quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính không? Sở Khoa học và Công nghệ hay tổ chức chủ trì sẽ tổ chức mua sắm (đơn vị nào làm bên mời thầu)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

- Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

- Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

- Đơn vị mua sắm tập trung;

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Đối với trường hợp của ông Trúc, nếu việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học không phải là nội dung được giao khoán và sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên thì việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Việc thành lập bên mời thầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Đấu thầu nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , mua sắm , giao khoán