(Chinhphu.vn) – Từ ngày 1/1/2009 thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), những giao dịch chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hay không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay cũng đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho từng lần chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn việc truy thu thuế TNCN đối với các trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác nay làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại khoản 1 mục I Thông tư số29/BTC-TCT ngày 1/4/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị quyết của UBTVQH và Nghị định của Chính phủ về việc bổ sung Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với cá nhân có thu nhập cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/1993 quy định như sau: "Mọi cá nhân định cư tại Việt Nam, không đăng ký kinh doanh mua bán nhà, nhưng có bán nhà cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất có nhà đó, mà có thu nhập, đều phải nộp thuế thu nhập vào Ngân sách Nhà nước".

Theo Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1994: Các trường hợp bán nhà cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất có nhà đó được quy định tại Thông tư số 29/BTC-TCT chuyển sang thu thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 quy định chi tiết thi hành Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất quy định như sau:

"Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 mà có một trong các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ, kể cả các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất qua nhiều lần, nhiều chủ, khi người đang sử dụng đất làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụngđất ở thì chỉ phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất một lần theo quy định của Nghị định này".

Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009, thay thế Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22/6/1994 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1994).

Tại điểm 2, Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: "…Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế…".

Căn cứ các quy định trên, đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/1/ 2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ thu 1 lần thuế TNCN của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.

Từ ngày 1/1/2009 thực hiện Luật thuế TNCN, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân