(Chinhphu.vn) – Công ty ông Hà Công (Bà Rịa-Vũng Tàu) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực công ích. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch năm 2018 Công ty đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt chủ trương mua 1 văn phòng để mở chi nhánh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Công ty ông muốn mua 1 căn hộ chung cư để làm trụ sở làm việc cho chi nhánh và có vị trí thuận lợi để phục vụ hoạt động với giá khoảng 5 tỷ đồng.

Ông Công hỏi, thủ tục mua bán có phải đấu thầu hay không (vì các căn hộ ở một khu vực có giá trị tương đương nhau)? Công ty ông có được phép chỉ định thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Luật Đấu thầu, dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm:

- Chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới;

- Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng;

- Dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;

- Dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị;

- Dự án, đề án quy hoạch;

- Dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản;

- Các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.

Đối với câu hỏi của ông Công, việc mua tài sản cố định là văn phòng công ty thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , Luật Đấu thầu