(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Ngọc Minh (nnminh_dtn@...) được UBND TP Hà Nội ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc một đơn vị trực thuộc Sở, trong quyết định bổ nhiệm chỉ ghi mức phụ cấp chức vụ theo quy định Nhà nước hiện hành. Ông Minh hỏi, phụ cấp chức vụ của ông được hưởng là bao nhiêu?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Minh hỏi như sau:

Theo Mục 7 và Mục 8 Phần I Bảng Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) thì, phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức được xếp lương theo các ngạch công chức hành chính hoặc các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành, giữ chức danh lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở ở đô thị đặc biệt, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, áp dụng quy định sau:

Chức danh lãnh đạo

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

(Đô thị loại đặc biệt, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)

Trưởng phòng Sở và tương đương

0,6

Phó trưởng phòng Sở và tương đương

0,4

Chi cục trưởng và đứng đầu tổ chức tương đương thuộc Sở

0,8

Phó chi cục trưởng và cấp phó tổ chức tương đương thuộc Sở

0,6

Trưởng phòng chi cục và tương đương

0,4

Phó trưởng phòng chi cục và tương đương

0,25

Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Minh được UBND TP. Hà Nội bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo (giám đốc) một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, xếp lương theo ngạch công chức hành chính hoặc ngạch công chức, viên chức chuyên ngành thì áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Mục 7, Mục 8, Phần I Bảng Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp mà ông Minh được bổ nhiệm làm giám đốc, tương đương cấp phòng thuộc Sở, hay tương đương chi cục thuộc Sở, hay cấp phòng chi cục, ông sẽ được xếp mức phụ cấp tương ứng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Phụ cấp chức vụ