(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Xuân Phóng được ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 15/8/2012 tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Ninh Bình. Từ ngày 15/1/2019, Nghị định 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Ông Phóng hỏi, Nghị định 68/2000/NĐ-CP có còn hiệu lực không và đối tượng đã ký hợp đồng theo Nghị định này có chuyển sang ký lại hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Do đó hiện nay Nghị định 68/2000/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực, trừ những điều đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Theo quy định Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì đối tượng của Nghị định 68/2000/NĐ-CP (trừ các đối tượng quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) sẽ chuyển sang ký hợp đồng lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hợp đồng , nghị định 68 , đơn vị sự nghiệp