(Chinhphu.vn) – Theo quy định, người quyết định đầu tư có quyền phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng hỏi: Tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, vậy người quyết định đầu tư có được ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt các dự toán này không? Nếu được, hình thức ủy quyền như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng thì người quyết định đầu tư có quyền phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Việc ủy quyền được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung, phạm vi ủy quyền, khoảng thời gian ủy quyền, kèm theo các điều kiện cụ thể.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: ủy quyền , dự án , xây dựng