(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Kim Long (Thái Bình) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định miễn thực hiện ký quỹ với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ người sử dụng đất khác.

Theo Công ty tham khảo Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư thì “1. Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

... d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác".

Công ty hỏi, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tự giải phóng mặt bằng bằng hình thức nhận chuyển nhượng đất trực tiếp từ người dân và được chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch thì doanh nghiệp có được miễn ký quỹ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 42 Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

Tuy nhiên, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn không quy định việc miễn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ người sử dụng đất khác và có đề nghị Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Do đó, trong trường hợp này Công ty vẫn thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Ký quỹ , đầu tư , thực hiện dự án , nhà đầu tư , sử dụng đất