(Chinhphu.vn) – Bà Lê Quỳnh Trang (Quảng Ninh) hỏi, khoa sư phạm chuyển thành bộ môn sư phạm nhưng vẫn quản lý ngành đào tạo về giáo viên thì những người thuộc bộ môn sư phạm đó có còn được hưởng 40% phụ cấp nghề nghiệp nữa không hay chỉ được hưởng 25%?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại các văn bản sau:

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi được quy định cụ thể tại Mục I của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg và Điểm d Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định mức phụ cấp như sau:

“d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;”.

Theo đó, các nhà giáo thuộc phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng quy định tại Mục I của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC đang trực tiếp giảng dạy trong khoa sư phạm, bao gồm nhà giáo thuộc và không thuộc biên chế của khoa sư phạm đều được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức phụ cấp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg và Điểm d Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Chinhphu.vn

Từ khóa: sư phạm , phụ cấp ưu đãi , trực tiếp giảng dạy