(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu chưa nộp phí duy trì dẫn đến chứng thư số của nhà thầu hết hiệu lực nhưng vẫn được Hệ thống đánh giá là đáp ứng tư cách hợp lệ thì bên mời thầu, tổ chuyên gia cần tiến hành đánh giá lại tư cách hợp lệ của nhà thầu này theo quy định của E-HSMT.

Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Hưng (Vĩnh Long) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp công trình nhưng khi tham dự nhà thầu chưa đăng ký chi phí duy trì mạng đấu thầu quốc qua trên trang mua sắm công. Tại HSMT, mục tư cách hợp lệ nhà thầu có yêu cầu như sau:

“5.1. Hạch toán tài chính độc lập.

5.2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

5.3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;

5.4. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

5.5. Đã đăng ký trên Hệ thống và còn hiệu lực hoạt động. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải đáp ứng nội dung này;

5.6. Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại E-BDL”.

Như vậy, nhà thầu dự thầu không đáp ứng Điểm 5.5 trong yêu cầu tư cách hợp lệ nhà thầu.

Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Hưng hỏi, trường hợp này xét nhà thầu dự thầu không đủ tư cách hợp lệ có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 5.5 Chương I của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong các điều kiện đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là đã đăng ký trên Hệ thống và còn hiệu lực hoạt động. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải đáp ứng nội dung này.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá quy định trong E-HSMT và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia (Điều 75 và Điều 76 Luật Đấu thầu).

Trường hợp nhà thầu chưa nộp phí duy trì dẫn đến chứng thư số của nhà thầu hết hiệu lực nhưng vẫn được Hệ thống đánh giá là đáp ứng tư cách hợp lệ thì bên mời thầu, tổ chuyên gia cần tiến hành đánh giá lại tư cách hợp lệ của nhà thầu này theo quy định của E-HSMT.

Ngoài ra, nhà thầu tham dự thầu qua mạng phải có trách nhiệm nộp phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chứng thư số , nhà thầu , e-hsdt