(Chinhphu.vn) – Trường hợp khi bố trí nhân sự triển khai gói thầu, nhà thầu huy động nhân sự không thuộc quản lý của mình thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ để có cơ sở tiếp tục xem xét, đánh giá.

Cơ quan ông Hà Anh Tuấn (Hà Nội) tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Khi xem xét các hồ sơ dự thầu có một hồ sơ dự thầu liên danh (Công ty A liên danh với Công ty B). Tình huống xảy ra với hồ sơ dự thầu A-B như sau:

- Tại thỏa thuận liên danh trong hồ sơ dự thầu A-B ghi rõ: A là thành viên đứng đầu liên danh, đảm nhận nội dung công việc Chủ trì khảo sát (KS) + Chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), chiếm tỷ lệ 75% tổng giá dự thầu. B là thành viên, đảm nhận phối hợp việc thu thập số liệu, khảo sát một số nội dung liên quan + phối hợp xây dựng thiết kế sơ bộ và BCNCKT, chiếm tỷ lệ 25% tổng giá dự thầu.

- Tại nội dung tổ chức và nhân sự triển khai gói thầu tư vấn thuộc phần giải pháp và phương pháp luận của hồ sơ đề xuất kỹ thuật hồ sơ dự thầu A-B, vị trí chủ trì Khảo sát + Chủ trì lập BCNCKT là người của Công ty B, một số vị trí KS + lập BCNCKT cũng là người của B.

Khi xem xét đối chiếu các nội dung trên, đơn vị ông nhận thấy có sự mâu thuẫn giữa thỏa thuận liên danh và bố trí nhân sự triển khai gói thầu (vị trí chủ trì KS + lập BCNCKT) và kết luận loại nhà thầu liên danh A-B vì A không đáp ứng năng lực chủ trì như ghi trong thỏa thuận liên danh.

Ông Tuấn hỏi, kết luận của cơ quan ông là đúng hay sai? Đơn vị cần căn cứ vào văn bản hướng dẫn nào để ra quyết định trong trường hợp này?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định này quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Tuấn, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp khi bố trí nhân sự triển khai gói thầu, nhà thầu huy động nhân sự không thuộc quản lý của mình thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ để có cơ sở tiếp tục xem xét, đánh giá.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: liên danh , hồ sơ dự thầu