(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ ông Hoàng Minh Đức (tỉnh Thái Nguyên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc đánh giá hồ sơ dự thầu trường hợp nhà thầu nộp thiếu hợp đồng tương tự.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia của ông Đức gặp tình huống như sau:

Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu có từ 1 hợp đồng tương tự trở lên trong giai đoạn từ năm 2013 – 2015. Hợp đồng này phải tương tự về bản chất và độ phức tạp (công trình giao thông từ cấp II trở lên) và tương tự về quy mô công việc (có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 20 tỷ đồng).

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu chỉ kê khai 1 hợp đồng với giá trị 17 tỷ đồng là công trình giao thông, cấp công trình là cấp III, đã ký hợp đồng và hoàn thành trong năm 2014. Ngoài ra không đề cập đến bất kỳ hợp đồng nào khác. Trong vòng 5 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã không tự gửi tài liệu bổ sung để làm rõ hồ sơ dự thầu.

Ông Đức hỏi, vậy bên mời thầu có được phép đề nghị nhà thầu bổ sung thêm hợp đồng khác để đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu không? Sau 5 ngày (đã nêu trên) bên mời thầu có được phép tiến hành đánh giá là nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực kinh nghiệm không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với câu hỏi của ông Đức, việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , hồ sơ mời thầu , hợp đồng tương tự , nhà thầu